Video: Options After a Defective Construction Equipment Accident

WDJFN2hOMmNlNzA1cnRPdGpZdWlOeVd4YTVhTWIzdG1uYzBvMDFNL1QwWmJIOUVVTzY4YmdTcE82czgwcC9Ka1phQzBFVnFOUEJJTTYxSmZscVQ5Vnd4S2poL2pQaXYvMGluUURJMmVxL1dpUisxMGwybitrSEhxY0xlcEN2WkdqY1V0ajRuZmthOGhVaUhwMzEzVWFJUElnMGpKMko1aHBtN0N1OURoN3QwZmNJT1dhRTI0T1ZLWHlla3JiT24rdkZMMlpac295Qnh1MU5SdHRvSlJ6NG1yY1I2Mk5lM240U1NoL3pUYmJnN0h4U29FTi9uYVVzdXY3TGk4bWNqdVJnMENiSjJTSjRHMHhFNUV5c0dtbEJENzdDdStFdHMxV3NnVEJuTlNiUzFWbGJ1ZjFqdEQyMnE3V1ZLYnI3djEyS2ZObXJEVld6d3hrZHNIUDBYb2Y4MWpGdmdGdU5OVDYxNFMwYUdLTTZWd0p2dmR4NEt3R3hzVUFsYjFHcU4vVEttbElPVXVBYnF1TWUxMkNrcXJlY3c2WWREVnhtK2VObVpZUTVNZjlnK0lRV3ZhRC91b1VueVR4Vk9iSGtDdmt6dUVXL1dTcndxcEZHdUgrNHJzc2EyaXViSk1CTTZuNkcwbFFsSW5FbFpCd053SGlrYi9KeU9qSDdwRENNd3ZlWHpoWXhvZU92TkRwaGpId3NERnpMTVAvQnV5UlNYOXR4a3RUeFdPbUpWU3Q2eWh6OHdPYVUzM3dxcXdGWXBnQjVZNFFLazJsZFZCYlFRWVRrTGg4ZmUyOElqQ1RQSDdjRFV4SHhwUm9oelJmVkVwSmtwMTM0TFRObk5wbGFwM2RlQ0ZDaHVnVDdFTG5Xc0hjMHR6RVZzeHIrWWpLSTJTenM2Qzc4UFdsTXFMaG0rTzhENXI5YkxpZnlla3FBeVhCNWtCSkdzTjAzVW1Jd1NnNFdWem1BPT0=

Leave a Reply