Slide: Legal Options for Injured Construction Workers

UkFSeTBSeVBKdWUrTXM2bVVzdDRwbGZRM0NjRGUxZXgvQzZVWEhnZ01LMmdDYjUzb2ZlTkhFcFVmT2RMcVlBK28ybDBudHZjbGhlaDRGaFdBaWhOUWl1UXI3aDZIL0gyMkErTG5LelJwd1JES0ZSTmJyeUpQSFh4Y0dXRkNQZkRXVVlHZHBoVy8wK2pFQ25rUHpHS2l0QnJCeXRvWHRLWUlCK3Fpd21qZ2R6UUY2cFZ1NzF4ZXZpeHVKaEUyc0xsMDJUOGw2SVdaS01mcTJJUmZvV0l3VGJ6amRDWkp2c0VYRmxnQnhoZHcxRVpZZFVMaC93Z1pkYTQwVHgyTlhyRm11bW13eDlDSUR4U29DTkplUy80TzMxTnZoMnJ3cGxpU0NpYUFBeHpSSVg4Z05qMnNxQ2xLSStCZ3A3UVhPeE1YdTROZVdMQ0dia0JkNUtrNk9YUFVJQmZZOFZ4NE5ackUvVXk3SGtiOHY4dWJFWE9sQjVORWtoL08vVXNZLzBOTWx6bkhraDd2Z2tXMGY4blczbUlnemwyNXNyTkxUWFQ0cW0wbVRPeVpudzBEcllKblowcWVJalJGNVlMMVI3QU1MK2VYWC9QQUtHUmxiT2N2QXlrTUVRdE1YMFptRWIrQ2pIdnQzYWh3OHhHRmtrRDRrcGdGRWU0UEQvS0YxYS93QlRxOE9IWVIvR1BhQ2l1K0VtK0ZGOWNXdDFHdnpLOHltMWZYYVBuckZoandmZVZFOWtVMWhKcWw0dXFUalEyM3RaaGwxNUs3K3FwWVFWYktpQ0gyNVhBMGZtZTk0NWJRdmIwUUF4cmx2UXl6RlFWMngxUCtzcGo2N0RvVXJEVHphNXJycU12d1VvaXBRa0lHSXZLZWdETzMwSll5eDNocEQwQlZuOTA0MkcvYmIyUHJsRXY5RE1PK0wxM01nRVVuZmI0dURNb28yWlpSdUIwS212M3pDY1o2YXh4L1YzVG1xc1RzOGhqM282Tmg5cXdwcHZaWjlhNkZmYUdBYmFINE1XYkZ1MisxdDlsMHh5VFFzTVBFTXM5ektBc1FVZU13VXJVYU9Hcko4QzJKeWdHeFNiSUdYbEE3TWhwWHVHeDF3SWdRbmpJYXVkVkxuQnllYklROUdQUjZlTURNejNUd3hyN1BRTkM2Z2wxcm9KSnJGRTZwQU83eVprRVJSMXd2Vk5Ud1YvTEtMK1psRUkrcTVXSlBYRzcrQldXMEpGdFFTKzUrYzJMLzVKUS9yb3ZBNFVwSzQvL1RpRHZQSzhQdVhIdHIyTmMwLzlFbjM0bDdNUXhaZkNocEllU2VjMzQ5VFZqMHpXR0JDbFdkQnBlaXQrZHJqNllhajlCeE54K2xDME84NjZDekl2SThqMWIybEVwbW5ZWDIvOXNFNTBYdmZybXhkTm42eHJXbHl2ZTBYTVBWYVZocjZJSXllYXJkQ2RBSnlGcmo0UXhCRXFCSUs5NStqTlh6K2xiYXR2WFhaclU0dlQ1NkFHZURNcWtSU1hXclA2REdoeDdMWGNsYUx4UHFPcWFHNEQwWFRFVzlUS1NpWVR1RnI3cGhhaitjT0Jjc2IxWUF4ajFLVS9CVG9XMTNHRDMvODdCN2RpcTBMUkJnd1B2SU1SdC9yYVVWRE9KTlQ2RzNoeDVBV1RnVzlzbzgrNlZCUGNjdWI4cWpIZ3I5VTdXVDFETFloRlRQbkFCd0lCdU5tQVBzdDVwWWJDQWVBPT0=

Leave a Reply