Infographic: Common Construction Site Accidents

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dDUzR01xRjJ1SXI1aGJqY2w5N0cwMWFGN08wR1lHa1dmdzBKcGpQY1J0Qmd6S05KWjYyZ0NsWmNUV0I2cG9rZzU1TDFiYzhRUjhPVXpLeEFqVzFnOW14REVtKzJ0QXU2YUUxV2d3U21iY1J2azVPYXdwYVd5Zy84UHliOEV5NG5LUkV0SkV2cFhnUFVHTFZJMTg0YjlIRndPaUlQZ3JUdFlwY3VBYzk0dFJmbytTakJ3SnpQeVVydU1SMVVhclV4S0x0Mmw3T0E2QVl4WjN6Q0grUHRJRWYyVU0vdVRBeHd1VUZJeHB6RmNERVZQQ0cvZE0xMW03VHdVVzMwUnkvWVBYMWRLM0FtRExPUXRJMGRBeXYzdHFUb1dnOGE2ZHpHYkJ4WTNpSkNmUzh5cm5PYWV6M2ZsQ0FUOU1qZVNMLzBuN0VIbFQzdEFCWVdDMUgxeFMxU0V0ZXFrOUpHbHNEcHlROG16WXpGdmVGb0xua2lMdWpQTEduTjVQVGhGZFhTVWcvU3lzMUcyNjh4WDlhUnRNU3h3WUJRYkNvRjBGWXppc2NYeDlZWGErTDBBNkFsY0xIVzAzSjdVSVNUSU42UTIwNS9tdmdMajZUYjFyZXZFUDh1NmRoelJ1a1cvZ04vaXUrRERtNHZISW5QYy9Da3pzUHpHK25VamdMdkZ2QzBoblJ4clNvVzQ5TCtzVk4yWlJRQ2NVM0NtMGt5SXErdDZldWZTc0I4WkRkblFrZ3dQSDRyanEvZWZlWmlGMHhnRTVaYllxV3dseWlrTTExcWtjQ3Ztb1VTYkdHVjRIRldEWnVZWHhPd1dBcmpZdWZrUTZ0eVlOVldmU0Y2VVcwZ0UxZUp1WlNTLzh4VForSTNyNFNTY01tWFcrbHgxbklSMXVSTlhPc2RSN25zWGYrV3NMVk95dGZ2Z1B3dTEvSml2Z2FVYmtWckdQNzBmbTJOYVEvUmZBSDM1WDBXeEk4aGdjMytPNlVvVFNGSjVwTXE3eDlERlNKSkYxNEdBdG8yRw==

Leave a Reply