Common Construction Site Dangers and “The Fatal Four”

MG4rZFBnOGF1Yk1kR0JzRmhlWDErSHR6b2dCMUhkR1M2MGFweWRHcFVLMUxTdkY5N1J0Z1MwOVJpMlJRcEJEOVA4N1BoQ2JCaVBYVVpzSitXWm9uL3JnRS9wT3RLV2t2dFNuNHQyTW9zREFoQ0xQMmx5Q2pic3VTV2FYM2VGSFU4VFJHRmMwSldmbFUwbktMa2ZrVklJdUFiOUpYWkJ5Q3dZcGxNUDhMV0JXRGwrQVdHMGFuZW5QenJTc3h1d21malhnR3hDYlFKSWh2d0Y2T21MRzJ6eGdnZUxtdDkwN3paU1gzTlFSQ0MzOXd4NUJsWVRJUHFDRHlXdFFnREQyWXlOZkg0ZmwvblpjR056dDhnVVBkWm1kbTAxeFY1RDYxeFk3ellHalF6V3NOZ1VCbEdQbDlkbXpCelVSV3lDZENOM3VMb3EzdUlsNFV3SUlvSC8wZ2ROeWdrQ256eDFLME8zbGJxdzg3c0JWUjI5WG1TUkRramVzYTdrcnZMRTgzTXNNZ2pCdkcxQVYyS0NaQzFuWk9aZ3pOV2lkU3ZWRlkxQktNaWt3amdNVVR2MXhUMXdWWFVUSHRIUk5QaVlJWFJ1WERZY0Z4TklyemZHSmxvaWJzUnRpUWxybzdpNVJxbWJncnhXMVJROFJnWWd3VUtLcndZUjhoZXE4ME9jTE50MHFLblBWK0JrUnBzMjhDT0hkZWZNc2lRTFBSS0EwMGpxc28yQ0tJdzNONjlMZkl3eVh5TVBmNzJJNGVpbVg5Q1ZIdWoxQTI5KzBtOU4zU2RvdjZ5M3FnQ3dtNjNVaHhnSDEzQno1RjI1cmpKVUxzZGlEZi9NaGFJeFVyemJ5SzV4YjZzdmpMOGJ6ckhEUjhEbGhCUFN4NnZEY0N6MGcvM1ZjaVRqTDJSZUxZYnhnQUpEL2NaenYvSWg0TUdNSmZNM0tsVndsVFg3U244emNFMTRqM1pCMXo5bk8yZFJHamQ2bW4zVEdQd2ZsVWdHNE40NTVWV2ovR3VsRmdCQklwZEE5dUtvcERyZUNINlJidkxULzZRL1VmN1NJQzN1cFV4U1QwVkIzK0tJVCtaY2xpNWNwV2ZzTEdtYkdibkJaZnlYdnJIV1BoOGNYa1ZoZDd5TzJKOEVOMWpwakNRZVVvQTYzSzJBSHFMV3VsU0Z0Qk5ZemxKbVExSENnRE14a21ocmpPczJpVldndVR4d1l4U1JIMC9STmw3U3duQy9zNkc3R1d6V0xCUmIxdGloV216SENKL2dRMFhVMEp2RmZOSDBpS2pqRW1ZcmNCZ2d2dkpmcTNqandybGMveGxUcURyeVBjMnR1UmhET3ZsV3BnQlhvdFRVQklBdVFsOVdWN2V1R1JBTFNkQTh6L1FBUzU1YzVZMHZ1dzFnRU5hbUZEVkxmTEZFQ1pSb1JkU1VFM1BEM2NtMzhPeElQQjBMRWRCSHRXQ2FMUUljOTJ3bVpQQTRhMk9ZOXNtYm8xajB2cEpUd3dIckJiODFKVW9kNHJ2OEFIS2dJUFhhR0Z5TDhsdGVWZ3ZFMnVHQ0c3bHJTMWJOb2lTb1N5Y0FsQWNhWlgyV1lCRFBXZFlISUVab0prRHJ6ZjhreGNudlp5WDBpSWlSZGFvNmFsN0Mzc0lPZXppOFozdXFHZWRnY2EzdW44NEZFa2Fkbk1GNjlidXJSWjdrcmxpY3pDa2RsYm9WU3lneXUrZFhIY0xmSUZGMFY5MlAzWjVxNmlPUnVVN2pnUkFGZUtxcDlxbnRoMmE0dkVIeUtFRUNrY0hVOWdzc25GUHd4VGNJK2hpc0k4OTVaRDZwci9NdVZ6VE02VUFoWWdvRmZoNXJjR0RsWWN2RzJHQlYrd0RPbU5oMFhiUTJUak1nOU1qMG5VSTVGYkFSQmExVmQ1RUhud3R1VC8xdzJueDYvdUlRbXpaR1dncEF3Z3ZOZ1FIdlRJRDJ1ZjVoeTNPekUzREFndmlvMisrUnZqVHIwbnlBUjN5ZVRmUlFMWFJWZUFOR0oxbGRDMGRxd3VzWHdCdllxRUlIanlqMlVDRUFJMzZKcFNSOXJRZTc0VTh1RzREM1c3bmpFWk4xQUFTdGEwMEdGNEIrY2VCS210MWI5WllPNTAvaFNvcmdCSWl2dWphSEdGcGI2Uk85RXVjSlpkdG9zdXhMU0NteVRSeUxTZGJOeG40T0xtcjY0c0JMcTZ3RDg2dzJ6ZW9qZEVBcExJZ012Z3h5WEVmeGR1LzdMeTNqbTN5aFBRSEZ6VDF0UkRXdFRpYlE1TDh4Y24vV3NtN3NJME1aSWRrdWNPbjZiTThkUnNIdVM0M3phM1I2N0h1bTVMSTNKbTVCTFRETEVhb0NNZ1J2bzJWdDRLeitPdk4wNkVOYW9IVW5hTXVPTHJZVGV3RXVJeVVXMHV0Z2o0YjVnOFRZRHkyNnk4d1lhdHpqa2Qvc0c3dU1ONHByRDNrUGg3UWdlbjYwbzlwTENVT1hZajQ5dzlMdW9FUkVjRy9TdGFVRW1NV3JPQ0RRWlJpd3F0OSt4N1pWbWtvUWxiSURBNndRMjNqcFJNcm1uYitFM0pIZUpFQXpjR0FzR3FLMU9RblBzVFVIQ1FZZzhpOXpXSFFlYnFjZFd5THlkQWFUdERVdWk4LzRyYVpSRDV5ZGN6Y3ZEN0J0TlBSeTRjV0dxWHJiZDVLcXRINFdMcVFwRUZDcUFUenRlSk8xUkNGY1RsMTVwUEVEL1daT1N2d0orQnlGU050NmY5OUNKbURuQjdxYnkwU2xmenVQWkk3cjJZTFRMSVduZmZmakJScHBzVGwvbkdyN3NxQVZvUTVpbXVoVXk3OHByUW55ZmpYb2kwQTBIYU1BM0F1U21BbzhTTlltVXlJU0wrRk4rdWE4VzFvTWhDVWYzejFNZlNoVG5Ld2RZNHZJUUlqc0hKMDg3bmNTeTFzWkFTYnZwaXdRQmU1U05tMkppM3ZpaldjMEROcUlpT0p6Nlc1RnAzM0hrUnltS3l6MTVSNWE1alVPWEZhL3VCc254aEpkTDNROFVvV3M2T0JkUE8vSnRaaTROU0pTV3kxL0pRaGozaVlJUE9CQW9VWHBBSFpPaW1nUTV3dWRaMTJFMzd4TEhkSmVGTHRrSENlc2Jzeno2b0gxM2pXaUN2dzExN3VDL3BYSjYvditxMWJoLzNKVGoyMjZsdlNIRFVuRElHSG9HT0hLZjBKcGVwRngvdloveXNsUUYvSkxxalRhNHdkem9tenFVOG9SVHdFK2pjUm9OTFBWTndZRnNLMTEvaW51c3BZVndXSHdxSktONW5YRUFqU3J1MVRnbGNGL0lyYUxDZnNIZXQzQUVmVGFyVmo2NXhlQT09

Leave a Reply